top of page
Pytania/Odpowiedzi

Czy przebywając w Polsce na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym mogę podjąć pracę?

Tak, jeśli twój pracodawca zarejestruje dla Ciebie w Urzędzie Pracy Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub uzyska zezwolenie na pracę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Czy na wizie turystycznej mogę podjąć pracę?

Nie. Nie można podjąć pracy na wizie turystycznej.

Na podstawie jakiej wizy cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz posiada wizę D lub C z wyjątkiem wizy wydanej w celu: 

  • Turystycznym – cel  wydania: „01”, 

  • korzystania z ochrony czasowej - cel  wydania: „20”, 

  • przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – cel  wydania: „21”. 

Złożyłem wniosek o pobyt czasowy, otrzymałem stempel w paszporcie. Czy mogę swobodnie podróżować?

Nie. Stempel potwierdza, że w terminie złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w Twojej sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do przekraczania granicy. Możesz wyjechać do kraju pochodzenia, ale aby wjechać ponownie do Polski musisz uzyskać wizę.

Ile trwa uzyskanie zezwolenia na pobyt?

W praktyce, obecnie, postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa ok. 6-7 miesięcy.

Od czego zależy długość udzielonego zezwolenia na pobyt i pracę?

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia wskazanego przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 

Czy mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jeśli planuję zmienić pracodawcę? 

Nie. Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy chcesz zmienić pracodawcę. Należy złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy.

Pracuję u dwóch pracodawców. Czy mogę złożyć wniosek o pobyt i pracę dla dwóch pracodawców?

Tak. Należy do wniosku o pobyt załączyć dwa załączniki nr 1. Każdy z pracodawców musi wypełnić i podpisać załącznik nr 1. 

Uzyskałem w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Chciałbym teraz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla żony i dzieci. Czy jest to możliwe?

Tak. Twoja żona i dzieci mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w związku z pobytem z Tobą. Zezwolenie otrzymają maksymalnie na czas długości Twojego zezwolenia na pobyt

Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - czy mogę pracować w trakcie toczącego się postępowania?

Możesz pracować jeżeli:

  • posiadasz, i przed dniem złożenia wniosku o pobyt posiadałeś, zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub

  • posiadałeś już zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy i kontynuujesz zatrudnienie o u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

  • jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Założyłem w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jestem wspólnikiem i członkiem zarządu a także pracuję w niej jako pracownik. Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Nie. Powinieneś wystąpić o  udzielenia zezwolenia na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo powinieneś uzyskać zezwolenie na pracę na stanowisku, na którym pracujesz w założonej przez siebie spółce.

Zostałem zwolniony z pracy na podstawie, której uzyskałem zezwolenie na pobyt. Co powinienem zrobić?

Jesteś zobowiązany, zgodnie z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, w terminie 15 dni roboczych, zawiadomić wojewodę, który udzielił zezwolenia, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (jeżeli zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji). Zawiadomienie należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać pocztą. Jeżeli tego nie zrobisz możesz spotkać się z odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję odmowną, nie udzielono mi zezwolenia na pobyt czasowy. Kiedy muszę wyjechać z Polski?  

Jesteś zobowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia Ci zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna (tzn. minął termin na wniesienie odwołania, a Ty nie złożyłeś odwołania do Szefa Urzędu lub jeśli zrzekłeś się prawa do wniesienia odwołania).

bottom of page